….GENERAL TERMS AND CONDITIONS – 1 OCTOBER 2018

 1. Synergy Business Lawyers B.V. is a private limited company incorporated under Dutch law (referred to below as: “SBL”). SBL has its registered offices in Amsterdam, and it is registered with the Chamber of Commerce under number 60830379. These general terms and conditions are applicable to all offers made by and all agreements concluded with SBL. These general terms and conditions apply to any legal relationship where a legal relationship comes about between SBL and a co-contracting party (referred to hereafter as “client”), an intended / potential client party or a third party.

 2. These general terms and conditions will be sent to an applicant on request and are available for inspection at the offices of SBL in Amsterdam. These general terms and conditions been filed at the Chamber of Commerce in Amsterdam. The terms and conditions can also be downloaded here.

 3. All engagements entrusted to SBL are accepted and performed exclusively by SBL. This applies also in cases where it is the explicit or tacit intention of a client for the work to be carried out by one or more specific people. SBL reserves the right to have assignments performed by employees of SBL. The provisions of Sections 7:404, 7:407 (2) and 7:409 of the Dutch Civil Code are hereby declared non-applicable.

 4. These general terms and conditions apply without limitation to all persons and legal entities affiliated to SBL and all third parties involved in carrying out an engagement by SBL and who are or may be liable in relation thereto. These general terms and conditions constitute for these persons, legal entities and third parties an irrevocable third-party clause within the meaning of Section 6:253 of the Dutch Civil Code, without financial consideration, and may be invoked by these persons, legal entities and third parties.

 5. SBL has taken out professional liability insurance with a maximum payout of (i) EUR 10,000,000 per claim and (ii) EUR 20,000,000 per year. In the event SBL is liable due to a breach attributable to SBL - or due to any other legal ground - SBL will never be obliged to more than payment of any amount in excess of payment of the sum of the amount actually paid out by SBL’s professional liability insurance in this respect, with the addition of the applicable deductible amount for own risk under the professional liability insurance. SBL cannot under any circumstances be held liable for damages resulting from force majeure.

 6. Damages and other legal claims resulting from alleged breaches on the part of SBL must be notified to SBL within 14 business days of the co-contracting party establishing the breach, on penalty of forfeiture of rights / claims. SBL reserves the right to invoke this provision regardless of whether its interests are harmed by a later notification. The statute of limitations for all legal claims is 12 months after a breach or defect in performance has been notified to SBL.

 7. The client accepts that SBL uses digital means of communications, which also are viewed as written communication, either directly or via the services of third parties, as well as services for storage of data. SBL cannot be held liable for any damages resulting from the use of such services.

 8. SBL is authorised to engage third parties for the performance of its services / assignments. SBL cannot be held liable for any losses arising from the acts or omissions of these third parties if the performance of the work in question does not relate to work that is company-specific to the operations of SBL, such as, but not limited, to bailiff's activities, the translation of (litigation related) documents, etc.

  SBL accepts liability for the breaches or conduct of third parties engaged for the performance of services that do form part of the company-specific activities of SBL, but subject to the limitations of liability laid down in these general terms and conditions.

 9. Engagements entrusted to SBL are performed exclusively for the client. Third parties cannot derive any rights from the performance of the work carried out for the client. SBL does not accept any liability in respect of these third parties for any breaches or omissions concerning the advice or statements it has issued.

 10. If the advice (written or otherwise), (court) documents, legal opinions or the content of other services are issued, addressed or disclosed to third parties at the request of, or for, the client, the client is obliged in respect of SBL to inform such third parties that this is subject to the these general terms and conditions and the client indemnifies SBL against all damages and costs that it is obliged to pay to the third party at any time and for whatever reason.

  Without the prior written consent of SBL, the third party is not entitled to make use of the disclosed information. If such consent is given, the third party is bound to the contents of these general terms and conditions.

 11. Unless otherwise agreed in writing, the fees are established on the basis of the hours worked, multiplied by the applicable rates, which rates are set from time to time by SBL, are based on the seniority, expertise and experience of the person affiliated with SBL who performs the engagement. The expenses incurred by SBL for the client will also be charged to the client. All amounts referred to are exclusive of VAT. The work will generally be charged to the client monthly. The payment term is 14 days, calculated from the date of the invoice. In the absence of timely payment, SBL will have the right, without any further notice of default being required, to charge the client with statutory commercial interest. An advance payment may at all times be stipulated for work performed or to be performed. 

 12. SBL is legally obliged to establish the identity of its clients and under circumstances to report unusual transactions to the authorities designated for that purpose. By engaging SBL, the client is deemed to be aware of this reporting obligation and, where applicable, gives its consent for such reports to be filed.

 13. These general terms and conditions are drawn up in Dutch and English. In the event of a difference of opinion concerning the content or purport of the two versions, the Dutch version will take precedence.

 14. The legal relationships between SBL and a client, including possible notices of liability, are governed by Dutch law. All disputes regarding these  legal relationships will be submitted exclusively to the competent court in Amsterdam. The foregoing does not affect the authority of SBL to refer a dispute to the competent court in the country or place of establishment of the defendant.

..

ALGEMENE VOORWAARDEN – 1 OKTOBER 2018

 1. Synergy Business Lawyers B.V. is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht (hierna: “SBL”). SBL is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 60830379. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door en/of iedere overeenkomst gesloten met SBL en in het geval waarbij tussen SBL en een wederpartij, een beoogde wederpartij of een derde, enige rechtsverhouding is ontstaan op die rechtsverhouding. 

 2. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek aan de aanvrager daarvan toegezonden en liggen voorts ter inzage bij het kantoor van SBL in Amsterdam en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.  De voorwaarden zijn tevens te downloaden hier.

 3. Alle opdrachten aan SBL worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SBL. Dat geldt ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat werkzaamheden door één of meer bepaalde personen worden uitgevoerd. Het staat SBL vrij de aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door medewerkers van SBL te laten uitvoeren. Het bepaalde in de wetsartikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij en hiermee buiten toepassing verklaard. 

 4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan SBL verbonden (rechts)personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door SBL zijn ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Deze algemene voorwaarden gelden als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW en zij kunnen zich daarop beroepen. 

 5. SBL heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximum uitkering van (i) EUR 10.000.000,- per aanspraak en (ii) EUR 20.000.000,- per jaar. In het geval SBL aansprakelijk is wegens een aan SBL toerekenbare tekortkoming - of welke op enige andere rechtsgrond kan worden gebaseerd - zal SBL nimmer tot meer gehouden zijn dan betaling van de som van het daadwerkelijk ter dier zake door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. SBL is nimmer aansprakelijk voor schade in het geval van overmacht.

 6. Schades en andere rechtsvorderingen als gevolg van vermeende tekortkomingen van SBL dienen uiterlijk 14 werkdagen nadat de wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk aan SBL te worden gemeld op straffe van verval van rechten. SBL is gerechtigd zich op deze bepaling te beroepen ongeacht of zij door een latere melding in haar eventuele belangen is geschaad. Iedere rechtsvordering verjaart 12 maanden nadat een tekortkoming of gebrek in de prestatie aan SBL is meegedeeld.  

 7. De opdrachtgever stemt ermee in dat SBL bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen, welke eveneens als schriftelijk gelden, en diensten voor opslag van gegevens. SBL is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten. 

 8. SBL is bevoegd derden in te schakelen ter uitvoering van haar werkzaamheden of aan haar verstrekte opdrachten. SBL is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden indien de uitvoering van die werkzaamheden géén betrekking heeft op werkzaamheden die bedrijfseigen zijn aan de bedrijfsvoering van SBL, zoals maar niet beperkt tot, deurwaarders werkzaamheden, vertalingen van documenten of procestukken etc. Voor tekortkomingen of gedragingen van derden voor de uitvoering van werkzaamheden die wél tot de bedrijfseigen activiteiten van SBL kunnen worden beschouwd, aanvaardt SBL aansprakelijkheid maar onder de toepassing van de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden. 

 9. De uitvoering van de aan SBL verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. SBL aanvaardt ten opzichte van bedoelde derden geen aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of omissie met betrekking tot door haar uitgebrachte adviezen of verklaringen. 

 10. Indien de door SBL gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde (proces)stukken, legal opinions en/of de inhoud van andere diensten op verzoek of ten behoeve van opdrachtgever aan derden worden verstrekt, geadresseerd en/of kenbaar gemaakt, is de opdrachtgever jegens SBL gehouden die derde er op te wijzen dat dit geschiedt onder voorbehoud van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en vrijwaart opdrachtgever SBL hierbij voor alle schade en kosten die SBL op enig moment gehouden is zijn aan de derde te vergoeden uit welke hoofde dan ook. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBL niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven, welke tarieven van tijd tot tijd door SBL worden vastgesteld en welke tarieven zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de aan SBL verbonden persoon die de opdracht uitvoert. Voorts zullen de door SBL betaalde onkosten ten behoeve van de opdrachtgever bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief btw. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is SBL zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke handelsrente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. 

 12. SBL is op grond van de wet verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden melding te maken van ongebruikelijke transacties bij de daarvoor aangewezen autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan SBL wordt de opdrachtgever geacht met deze meldingsplicht bekend te zijn en hiervoor, voor zover nodig, toestemming te geven. 

 13. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld. Bij verschil van mening over de inhoud of strekking van beide versies is de Nederlandse versie doorslaggevend.  

 14. De rechtsverhouding tussen SBL en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkheidsstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen terzake dergelijke rechtsverhoudingen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van SBL een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land of de woonplaats van de wederpartij. ….

EN
NL