Privacyverklaring

RIVACYVERKLARING SYNERGY BUSINESS LAWYERS B.V.

Synergy Business Lawyers (hierna ook: “wij” of “ons”) verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Op die verwerkingen is onderhavige Privacyverklaring van toepassing. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, gegevens die verband houden met u of die u identificeren ("persoonsgegevens"), verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken.

Identiteit van Synergy Business Lawyers
-

Contact details
Synergy Business Lawyers B.V.
T.a.v. Uri Aloni
Oosteinde 27
1017 WT Amsterdam
T: +31 (0)20 2403500
E: ua@sbl-lawyers.com

Doeleinden voor verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens bij de voorbereiding en uitvoering van een opdracht tot dienstverlening, alsmede voor zover noodzakelijk op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving en/of beroepsregels.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan wel diensten bij ons heeft afgenomen, houden wij u incidenteel op de hoogte van onze diensten, door ons te organiseren evenementen of seminars en/of juridisch relevante ontwikkelingen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor dergelijke nieuwsbrieven via een link in de desbetreffende e-mail.

Indien u bij ons solliciteert, verwerken wij eveneens bepaalde persoonsgegevens van u. Dergelijke gegevens bewaren wij tot uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure en met uw toestemming maximaal 12 maanden.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik.

Categorieën van persoonsgegevens
In het kader van de verlening van juridische diensten kunnen wij (onder meer) de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 • NAW-gegevens, al dan niet ook zakelijke adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Titel / functie
 • Contactgegevens zoals (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
 • Identiteitsgegevens, waar noodzakelijk een kopie van een afgeschermd identiteitsbewijs
 • (zakelijke) Financiële informatie, zoals een bankrekeningnummer
 • IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt en/of de pagina’s die u bekijkt
 • Gegevens in het kader van een sollicitatie, b.v. opleidings- en loopbaangegevens
 • Eventuele overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, of wanneer u onze website bezoekt, dan wel bij ons solliciteert.

Wij kunnen ook persoonsgegevens van u via derden of openbare bronnen verkrijgen.

Persoonsgegevens die wij delen met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behoudens in de volgende gevallen:

 1. Bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening (‘verwerkers’), bijvoorbeeld onze IT-leveranciers. In verwerkersovereenkomsten hebben wij afspraken met hen gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens.
 2. Instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken.
  Om de inhoud en het gebruik van onze website te optimaliseren en te verbeteren, hebben we inzage in het surfgedrag van websitebezoekers. Dat doen wij met behulp van Google Analytics. Deze functionaliteit is privacy-vriendelijk ingesteld, waarbij wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het IP-adres wordt geanonimiseerd en geen gegevens worden gedeeld met Google.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen.

Uw rechten
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzaak voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.

U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U kunt eventuele verzoeken of klachten rondom privacy aan ons richten via de hiervoor weergegeven contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren.

Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht
Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze verklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.