Informatie omtrent de klachtenregeling van Synergy Business Lawyers

Inleiding

Dit artikel bevat informatie over klachtenopvang van ons kantoor, ten behoeve van communicatie naar de cliënt. Bij aanpassing van de website zal de volgende tekst worden opgenomen:

Synergy Business Lawyers hecht aan een grote mate van tevredenheid van bij haar cliënten. Indien u als cliënt over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie niet tevreden bent, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot onze klachtenfunctionarissen Uri Aloni of Danny Barenholz. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. U kunt onze klachtenregeling vinden op onze website. 

Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.


KLACHTENREGELING

1. Begripsomschrijving

klacht
elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt binnen drie maanden na het moment waarop de cliënt kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen/nalaten van de advocaat dat aanleiding tot de klacht heeft gegeven.

klager
de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.

klachtenprocedure
de op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.

klachtenregeling
dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.

klachtenfunctionaris
de persoon, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

klachtenregistratieformulier
een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure. 

2. Doelstellingen

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.

 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.

 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.

 4. medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten.

 5. van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

3. Informeren van de cliënt

De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert.

4. De interne klachtenprocedure

 1. Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan dient de betrokken advocaat daarvan in kennis te worden gesteld.

 2. De betrokken advocaat tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris.

 3. De betrokken advocaat respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.

 4. Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.

 5. De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld.


5. Registratie en classificatie van de klacht

 1. Alle klachten worden geregistreerd volgens het klachtenregistratieformulier

 2. De klachtenfunctionaris registreert en classificeert de klacht
  De klacht wordt geclassificeerd- naar wijze van indiening als
  A. mondeling
  B. schriftelijk
  - naar aard van de klacht volgens onderstaande categorieën
  I. klachten over werkwijze van/bejegening door de advocaat
  II. klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
  III. klachten over financiële aspecten van de dienstverlening
  IV. klachten over praktijkvoering in het algemeen

 3. Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.

 4. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.

6. Verantwoordelijkheden

 1. De betrokken advocaat en daarna de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.

 2. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier.

 3. De betrokken advocaat houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte van de verdere afhandeling van de klacht.

 4. De klacht dient binnen vier weken schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn.

 5. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.     

 6. De klachtenfunctionaris houdt het klachtendossier bij.

7. Analyse van de klachten

 1. De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld bij de klachtenfunctionaris.

 2. De klachtenfunctionaris brengt van de afhandeling van klachten periodiek verslag uit.

 3. De klachtenfunctionaris verwerkt de gegevens en maakt jaarlijks een analyse.

 4. De klachtenfunctionaris doet tevens aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.

8. Intern bespreken

 1. Eenmaal per jaar worden de klachtengegevens op basis van een analyse op het kantoor besproken.

 2. Maatregelen ter verbetering worden voorbereid en gepland.

 3. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze vergadering en het maken van een analyse.

9. Preventieve actie

 1. Op grond van de jaarlijkse analyse van de klachtenfunctionaris beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.

 2. De te nemen maatregelen worden gezamenlijk met de analyse gepresenteerd in de kantoorvergadering.

EN
NL