ALGEMENE VOORWAARDEN – 1 OKTOBER 2018

 1. Synergy Business Lawyers B.V. is een besloten vennootschap, opgericht naar Nederlands recht (hierna: “SBL”). SBL is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 60830379. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding gedaan door en/of iedere overeenkomst gesloten met SBL en in het geval waarbij tussen SBL en een wederpartij, een beoogde wederpartij of een derde, enige rechtsverhouding is ontstaan op die rechtsverhouding. 

 2. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek aan de aanvrager daarvan toegezonden en liggen voorts ter inzage bij het kantoor van SBL in Amsterdam en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.  De voorwaarden zijn tevens te downloaden hier.

 3. Alle opdrachten aan SBL worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SBL. Dat geldt ook wanneer het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van een opdrachtgever is dat werkzaamheden door één of meer bepaalde personen worden uitgevoerd. Het staat SBL vrij de aan haar verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door medewerkers van SBL te laten uitvoeren. Het bepaalde in de wetsartikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbij en hiermee buiten toepassing verklaard. 

 4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan SBL verbonden (rechts)personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door SBL zijn ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Deze algemene voorwaarden gelden als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW en zij kunnen zich daarop beroepen. 

 5. SBL heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met een maximum uitkering van (i) EUR 10.000.000,- per aanspraak en (ii) EUR 20.000.000,- per jaar. In het geval SBL aansprakelijk is wegens een aan SBL toerekenbare tekortkoming - of welke op enige andere rechtsgrond kan worden gebaseerd - zal SBL nimmer tot meer gehouden zijn dan betaling van de som van het daadwerkelijk ter dier zake door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. SBL is nimmer aansprakelijk voor schade in het geval van overmacht.

 6. Schades en andere rechtsvorderingen als gevolg van vermeende tekortkomingen van SBL dienen uiterlijk 14 werkdagen nadat de wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk aan SBL te worden gemeld op straffe van verval van rechten. SBL is gerechtigd zich op deze bepaling te beroepen ongeacht of zij door een latere melding in haar eventuele belangen is geschaad. Iedere rechtsvordering verjaart 12 maanden nadat een tekortkoming of gebrek in de prestatie aan SBL is meegedeeld.  

 7. De opdrachtgever stemt ermee in dat SBL bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen, welke eveneens als schriftelijk gelden, en diensten voor opslag van gegevens. SBL is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten. 

 8. SBL is bevoegd derden in te schakelen ter uitvoering van haar werkzaamheden of aan haar verstrekte opdrachten. SBL is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen of nalaten van deze derden indien de uitvoering van die werkzaamheden géén betrekking heeft op werkzaamheden die bedrijfseigen zijn aan de bedrijfsvoering van SBL, zoals maar niet beperkt tot, deurwaarders werkzaamheden, vertalingen van documenten of procestukken etc. Voor tekortkomingen of gedragingen van derden voor de uitvoering van werkzaamheden die wél tot de bedrijfseigen activiteiten van SBL kunnen worden beschouwd, aanvaardt SBL aansprakelijkheid maar onder de toepassing van de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden. 

 9. De uitvoering van de aan SBL verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. SBL aanvaardt ten opzichte van bedoelde derden geen aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of omissie met betrekking tot door haar uitgebrachte adviezen of verklaringen. 

 10. Indien de door SBL gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde (proces)stukken, legal opinions en/of de inhoud van andere diensten op verzoek of ten behoeve van opdrachtgever aan derden worden verstrekt, geadresseerd en/of kenbaar gemaakt, is de opdrachtgever jegens SBL gehouden die derde er op te wijzen dat dit geschiedt onder voorbehoud van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en vrijwaart opdrachtgever SBL hierbij voor alle schade en kosten die SBL op enig moment gehouden is zijn aan de derde te vergoeden uit welke hoofde dan ook. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBL niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien de toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven, welke tarieven van tijd tot tijd door SBL worden vastgesteld en welke tarieven zijn gebaseerd op senioriteit, expertise en ervaring van de aan SBL verbonden persoon die de opdracht uitvoert. Voorts zullen de door SBL betaalde onkosten ten behoeve van de opdrachtgever bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief btw. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is SBL zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke handelsrente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. 

 12. SBL is op grond van de wet verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden melding te maken van ongebruikelijke transacties bij de daarvoor aangewezen autoriteiten. Door het verstrekken van een opdracht aan SBL wordt de opdrachtgever geacht met deze meldingsplicht bekend te zijn en hiervoor, voor zover nodig, toestemming te geven. 

 13. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en Engels opgesteld. Bij verschil van mening over de inhoud of strekking van beide versies is de Nederlandse versie doorslaggevend.  

 14. De rechtsverhouding tussen SBL en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkheidsstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen terzake dergelijke rechtsverhoudingen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van SBL een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land of de woonplaats van de wederpartij. 

EN
NL